văn hóa ứng xử trên thế giới

Văn hóa ứng xử khác nhau của các nước châu Âu, châu Mỹ và châu Á

17286082-8152-4891-8b30-6f4ceb0ebcde_leader

Con cái của họ được giáo dục về tính cộng đồng từ sớm, để có thể thích hợp với các mối quan hệ ứng xử