người quyết đoán

Cải thiện sự quyết đoán

140402144638

Nó có nghĩa là bạn có ý thức mạnh mẽ về bản thân và thừa nhận rằng bạn xứng đáng có được điều bạn muốn.